Fördelen med Supply Chain Centre of Excellence

Senast uppdaterad: August 25, 2023 | 4 min
Sam Phips

Det har aldrig varit svårare att vara konkurrenskraftig. I en värld som ständigt utvecklas och förändras vet man aldrig vad som väntar runt hörnet. Men vad det än är så är det alltid en smart strategi att ligga ett steg före.

Ett steg som 80% av företagen har tagit är att skapa ett Supply Chain Centre of Excellence (CoE). Anledningarna till att det har skett en sådan enorm ökning av specialistfunktioner av detta slag är uppenbara.

Att försöka införa effektivt samarbete och innovation i hela leveranskedjan är inte lätt. Men det blir ett lättare åtagande när du har en avdelning som ägnar sig åt att förbättra det.

Men har dessa företag gjort allt de kan?

Vissa fokuserar enbart på IT. Vissa på logistik. Och ibland både och.

Även om detta är en beundransvärd start, är det mycket troligt att denna begränsade omfattning kommer att hindra det potentiella resultatet.

Ett Supply Chain Centre of Excellence ska involvera och stärka hela ert företag. Det ska hjälpa dig att utbilda dina medarbetare och förbättra din verksamhet. Det ska hjälpa er att bygga upp mer motståndskraftiga, datastyrda processer. Och ja, det bör även involvera IT och logistik.

I slutändan bör ert Supply Chain Centre of Excellence vara sammanflätat med era affärsmål. Hantera detta så kommer du att vara på rätt väg.

Men som med alla transformativa affärsresor är den svåraste biten att veta var man ska börja.

Hur kan man bygga upp ett vinnande Supply Chain Centre of Excellence?

I den här artikeln fördjupar vi oss i de fördelar som en CoE för leveranskedjan kan innebära för ditt företag. Vi kommer att undersöka hur det kan hjälpa er att samarbeta och förnya er. Ännu viktigare är att vi visar hur ni kan skapa ett försprång gentemot alla era konkurrenter.

Supply Chain Centre Of Excellence Cartoon Achiever

Vad är ett Supply Chain Centre of Excellence?

Först måste du förstå vad ett Supply Chain CoE är. Oavsett om du kallar det ett nav, ett team, en avdelning eller ett kollektiv bör ditt kompetenscenter för leveranskedjan vara en enhet av människor som arbetar tillsammans för att främja samarbete, kunskapsdelning och innovation med ett tankesätt där leveranskedjan sätts i första rummet.

Det primära målet för en Supply Chain CoE är att vara en drivande kraft bakom initiativ för att förbättra försörjningskedjan, i syfte att uppnå operativ excellens, kostnadsbesparingar , förbättrad kundnöjdhet och en konkurrensfördel på marknaden.

Och i er strävan efter förbättrad effektivitet och smidighet i leveranskedjan bör en effektiv Supply Chain CoE göra det möjligt för er att använda beprövad bästa praxis och implementera standardiserade processer som ni ständigt förbättrar.

Om det är välorganiserat ska det fungera som ett kunskapscentrum som ger vägledning, stöd och ledarskap till olika funktionsområden inom leveranskedjan. Men ert Supply Chain Centre of Excellence bör också utforma strategier tillsammans med företagets övriga team och sömlöst koppla samman leveranskedjan med era övergripande affärsmål.

Vilken typ av företag passar ett Supply Chain Centre of Excellence?

Ursprunget till Supply Chain Centres of Excellence kan spåras tillbaka till mitten av 1990-talet då ett av världens största varumärken lanserade sitt så kallade ” Horizontal Process Network“. Med kärnuppdraget att utveckla “maskinekvivalenta” sätt att hantera arbete var målet att utveckla processer som levererar tillförlitlig, förutsägbar och repeterbar prestanda, oavsett vem som utför arbetet eller var i världen det utförs.

Konceptet med Supply Chain Centres of Excellence har kommit långt sedan dess. Och företag i alla branscher skördar frukterna av en specialistfunktion för supply chain excellence.

Oavsett om du distribuerar råvaror, delar eller färdiga produkter, eller säljer direkt till slutkonsumenten, finns det en potentiell fördel.

Det spelar ingen roll om ni är ett litet eller medelstort företag, en stor koncern, ett multinationellt företag eller ett konglomerat. Oavsett om er supply chain-verksamhet är relativt liten och enkel, eller om den är oerhört komplicerad med hundratals rörliga delar, kan inrättandet av ett kompetenscenter för supply chain ge fantastiska resultat.

Hur kan ett kompetenscenter för försörjningskedjan skapa värde för ditt företag?

Ert kompetenscenter för leveranskedjan bör vara strategiskt. Det ska fokusera på hela verksamheten och sätta de större målen i centrum för leveranskedjan. Det innebär att man identifierar de viktigaste prioriteringarna, sätter upp resultatmål och KPI:er och skapar en plattform för att driva på förbättringar i hela leveranskedjan.

Låt oss utforska några av de viktigaste fokuspunkterna som ert Supply Chain Centre of Excellence bör täcka.

Supply Chain Centre Of Excellence Cartoon

Standardisering och optimering av processer

Även i de enklaste av företag arbetar olika avdelningar på väldigt olika sätt. Lägg därtill komplexiteten i olika affärsområden eller internationella team, så är det ofta en kamp i uppförsbacke att säkerställa enhetlighet.

Genom att ha en gemensam sanning i era supply chain-processer eliminerar ni risken för missade möjligheter eller misstag som kan undvikas. Ditt Supply Chain Centre of Excellence bör göra det möjligt för dig att standardisera dina processer där det är möjligt.

Men ett Supply Chain CoE bör också göra det möjligt för er att fånga upp idéer och bästa praxis som ger resultat inom ett område av er verksamhet och snabbt använda dem för att skapa värde för andra områden av er verksamhet.

Samarbete och kommunikation

Kommunikation och samarbete går hand i hand. Och du behöver samarbete om du ska kunna revolutionera din leveranskedja. En avdelning som arbetar hårt för dess egna framgång är bra, men isolerat från den bredare verksamheten är dessa ansträngningar i slutändan bristfälliga.

Din CoE bör aktivt uppmuntra och underlätta detta samarbete. Genom att främja informationsdelning och stödja samordning mellan olika team kommer ni att ha kapacitet att övervinna utmaningar som normalt aldrig skulle ha varit möjliga.

Innovation och kontinuerlig förbättring

Både innovation och ständiga förbättringar är värdefulla saker att “kasta sin affärsverksamhet på”. Ett etablerat Centre of Excellence kan hjälpa dig med båda.

Du kan identifiera ny och framväxande teknik, undersöka proof of concept , leda pilotprojekt eller helt enkelt skapa en anda av lärande och utbildning. Med ett centralt nav för att samla in feedback, övervaka KPI:er och införa åtgärder för att korrigera eventuella felsteg kommer du att uppmuntra till ständiga förbättringar i hela företaget.

Kunskapshantering

Utmattning av medarbetare och personalomsättning är stora utmaningar för många företag.

Samtidigt som ledare inom supply chain kämpar för att hinna med arbetsbördan lämnar yrkesverksamma inom supply chain branschen på rekordnivåer. Med 48% av supply chain-ledarna som nu uppger att de är oroliga för att förlora viktig kompetens till följd av låga personalomsättningstal, är det viktigt att ditt företag tar alla steg för att fånga upp och förbättra kunskaperna hos dina medarbetare.

Er CoE bör hylla informationsutbytet och underlätta dess användning i hela leveranskedjan. Genom att skapa plattformar eller system som är integrerade i verksamheten ger du dina medarbetare de allra bästa förutsättningarna att bli bättre på sitt jobb. Och ju bättre de är på sitt jobb, och ju mer de är beväpnade med den senaste informationen, desto bättre kommer ditt företag att gå. Du kommer också att vara mycket bättre rustad för att veta var utbildning och utveckling kan bidra till att åtgärda eventuella kompetensbrister.

New call-to-action

Datahantering och dataintegration

För att kunna fatta effektiva beslut i leveranskedjan behöver du en stor mängd data . Vanligtvis hämtas dessa data från hela leveranskedjan, från er verksamhet i stort och till och med från era partners i leveranskedjan.

Datahantering är, precis som kunskapsdelning, en av de bästa anledningarna till att utveckla ert Supply Chain Centre of Excellence. Ni kommer att kunna skapa ramverk för datastyrning, samla in och integrera supply chain-data och säkerställa att era supply chain-åtgärder drivs av verkliga, kvantifierbara insikter. Ni kommer att märka att effektiviteten, smidigheten och konkurrenskraften ökar som en följd av detta.

Förändringsledning och omvandling

Du kan inte förvänta dig att uppnå banbrytande resultatförbättringar utan att revolutionera hur din leveranskedja fungerar. Men det är sällan lätt att åstadkomma förändringar.

Genom att identifiera dessa utmaningar och ta itu med dem proaktivt kan er Supply Chain CoE hjälpa er att navigera i förändringens komplexitet, minimera motstånd och säkerställa en smidig övergång till en omvandlad och optimerad leveranskedja.

Genom att tillhandahålla strategisk vägledning, engagemang från intressenter, utbildning, resultatmätning och kontinuerlig förbättring bör ett Supply Chain CoE spela en avgörande roll i er förändringsresa.

Så här skapar du ett framgångsrikt kompetenscenter för leveranskedjan

Att rusta ditt företag för framgång med en Supply Chain CoE är ett uppenbart fördelaktigt åtagande. Men det sker inte snabbt eller enkelt.

Det krävs flera intressenter, stora ansträngningar, en vilja att förbättra, investeringar och tid. Men att vilja bli bättre är ett eftersträvansvärt mål. Här är en checklista för att komma igång.

Supply Chain Centre Of Excellence Flying

1. Fastställ ett tydligt uppdrag

“Att ta över världen” kanske fungerar bra som en plan för ett ondskefullt geni, eller en hemlig ambition som du skriver i din dagbok, men det kommer inte att godkännas som ett uppdrag för ditt kompetenscenter.

Du behöver ett uppdrag som är tydligt, mätbart och uppnåeligt.

Ditt uppdrag bör harmonisera företagets mål och önskningar med effektiva åtgärder för leveranskedjan. Den ska ge vägledning och definiera ett fokus som alla kan se och ställa sig bakom.

Med ett väldefinierat uppdrag blir dina mindre mål lättare att bidra till den större planen. Men utan ett tydligt uppdrag kommer de mål du sätter upp att vara tunna. Dina resurser kommer inte att fördelas på ett förnuftigt sätt och dina resultatmått kommer antingen att vara felaktiga eller felplacerade.

Men använd ert Centre of Excellence för att stödja ert uppdrag, och ni kommer att hitta en vägledande princip som driver företagets framgång. Framgångar som i slutändan blir mycket lättare att uppnå.

2. Mät det aktuella läget mot det önskade resultatet

Du kommer inte att förstå hur uppnåeliga dina mål är om du inte uppskattar var du befinner dig just nu. Din kunskap om status quo är avgörande för din framtida insikt.

Du kommer att få en mycket djupare förståelse för hur högt ställda dina mål är och om de faktiskt kan uppnås.

Att starta eller förbättra ert Supply Chain Centre of Excellence måste börja med fakta, inte antaganden. Bara genom att göra en inventering kommer du att hitta luckor, förbättringsområden och ineffektivitet som du annars inte skulle ha upptäckt. Ännu viktigare är att du kommer att förstå var problemen och prioriteringarna ligger.

Och när du vet allt du kan om var du befinner dig blir det lättare att ta fram en färdplan för framgång.

3. Få ledningens stöd

Att utveckla en strategi för att nå högre resultat kräver att varje ledare i verksamheten är en hejaklack för den nya strategin och de nya målen. Det förstnämnda underlättar det sistnämnda.

Du behöver all hjälp du kan uppbåda i detta projekt. Om ni får det kommer ni att ha mycket större chans att lyckas. Med stöd från Senior Leadership Team kommer ert Centre of Excellence att få större trovärdighet i hela verksamheten och det blir lättare att avsätta resurser för ändamålet.

Du kommer inte att kunna nå framgång utan rätt budget, stöd, talang och teknik. Och om styrelsen och avdelningsledarna inte står bakom planen fullt ut kan det bli svårare att få tag på dem.

Om ni får med er ledningsgruppen kommer ni att se att andra medarbetare längre ner i hierarkin är mycket mer benägna att bidra.

4. Vinn med både hjärtan och sinnen

Se denna centraliserade funktion mycket som en “alla man på däck”-strategi.

När du väl har fått stöd från ledningen är det viktigt att sprida den entusiasmen vidare i kedjan för att ge dig alla chanser att lyckas.

Om ert Centre of Excellence har investeringar, stöd och förtroende från alla medarbetare kommer ni alla att arbeta mot samma mål, med en gemensam förståelse och en strategi som överensstämmer med er övergripande ambition.

Och det kan mycket väl vara tillräckligt för att du ska ta över världen. Eller åtminstone din marknad.

Men om du misslyckas med att få dina medarbetare att engagera sig kan du glömma att nå det målet helt och hållet.

Det är också rimligt att säga att bara för att någon inte har en ledande roll betyder det inte att deras idéer och farhågor inte är värda att lyssna på. Du vet aldrig vem som kan bidra med värdefulla detaljer förrän du ger dem en chans.

Utbredd användning och acceptans är nyckelkrav för ert Supply Chain Centre of Excellence. Om ni uppnår dessa krav är ni på god väg mot framgång.

Avslutande tankar om kompetenscentrum för försörjningskedjan

Om ni är ett av de 80 % av företagen som redan har börjat utveckla ert Supply Chain Centre of Excellence är ni på god väg att förstå vilka fördelar det kan ge.

Men sannolikheten är stor att det fortfarande är en bit kvar innan dess potential är maximerad. Det är ingen lätt uppgift. Men som vi har visat här är det ett oerhört värdefullt mål för alla företag som är beroende av sin supply chain-verksamhet för att skapa konkurrensfördelar.

Ett välfungerande Supply Chain CoE kan förändra er verksamhet genom att hjälpa er att anpassa er till förändringar och skaffa er ett övertag över era konkurrenter.

Det räcker inte att bara göra en snabb avstämning med teamet i leveranskedjan i slutet av styrelsemötena. För deras mål är dina mål. Och insikten om detta skapar förståelse för hur viktigt det är för varje enskild intressent i ditt företag.

Dela därför med er av strategin och drivkrafterna. Be om feedback. Samla in data. Utveckla tekniker för förändringshantering. Lär er. Anpassa. Dela med er av framgångar och bearbeta misslyckanden.

Förändring är det enda du kan lita på i dagens affärslandskap. När du inser det kommer du att se vilken kraft en Supply Chain CoE kan ge dig.

Och om du behöver vägledning för att börja på den här vägen kan Slimstock hjälpa dig. Prata med en av våra experter om hur du bygger upp ditt eget Supply Chain Centre of Excellence, här.

New call-to-action

Supply chain centre of excellence FAQs

Vad är ett kompetenscenter för försörjningskedjan (CoE) och hur skiljer det sig från en traditionell verksamhet i försörjningskedjan?

Ett kompetenscenter för leveranskedjan är ett dedikerat och specialiserat team eller en enhet inom ett företag som fokuserar på att driva strategiska initiativ och bästa praxis med leveranskedjan i fokus. Till skillnad från den traditionella supply chain-organisationen, som fokuserar på dagliga operativa uppgifter, tar ett supply chain CoE ett mer holistiskt och strategiskt grepp. Det fungerar som ett nav för expertis, kunskap och innovation och ger vägledning, tankeledarskap och stöd till den bredare organisationen för leveranskedjan och verksamheten i stort. CoE:t syftar till att optimera processer, utveckla och implementera nya strategier och utnyttja tekniska framsteg för att kontinuerligt förbättra leveranskedjans prestanda.

Vilka är de viktigaste syftena och målen med att inrätta en CoE för försörjningskedjan?

Det främsta målet för en CoE för försörjningskedjan är att anpassa strategin för försörjningskedjan till den bredare organisationsvisionen. Genom att fokusera på att standardisera processer, effektivisera arbetsflöden, införa bästa praxis och främja innovation och samarbete bör en CoE för försörjningskedjan positionera funktionen för försörjningskedjan som en strategisk möjliggörare för verksamhetens övergripande framgång.

Vilka strategiska fördelar kan uppnås genom att implementera en CoE för försörjningskedjan?

Att implementera ett kompetenscenter (CoE) för försörjningskedjan kan ge flera strategiska fördelar för organisationer, exempel:

  • Förbättrad operativ effektivitet
  • Ökad flexibilitet och lyhördhet
  • Förbättrat samarbete och kunskapsdelning
  • Större motståndskraft mot risker
  • Förbättrad kundnöjdhet

Vilken roll spelar tekniken för att stödja verksamheten i ett CoE för försörjningskedjan?

Teknik för leveranskedjan spelar en avgörande roll för att stödja de människor, processer och initiativ som utgör ett kompetenscenter för leveranskedjan (CoE). Tekniska lösningar som planeringssystem för försörjningskedjan, avancerade analysverktyg och programvara för automatisering möjliggör effektiv planering, utförande och övervakning av aktiviteter i försörjningskedjan. Ännu viktigare är att tekniken underlättar kommunikation och samarbete, skapar synlighet och möjliggör kontinuerliga förbättringar.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x