Som VD måste man inse att det enda som är konstant i dagens affärslandskap är förändring. Att inte erkänna eller ens omfamna förändring är en enkelbiljett till affärsmässigt misslyckande.

Marknaderna utvecklas i en rasande fart, vilket gör att effektivisering av leveranskedjan, strömlinjeformning av verksamheten och bättre beslutsfattande har blivit förutsättningar för att kunna konkurrera. Och när företagen kämpar för att ligga steget före så har digital transformation och S&OP hamnat högst upp på dagordningen i styrelserummen.

På Notion anser 50% av företagen att ökad digitalisering och automatisering kommer att göra deras leveranskedjor mer motståndskraftiga.

Men när det kommer till att implementera dessa innovativa metoder är många dåligt rustade. Trots de bästa planerna saknar många företag grunden för att genomföra en fullskalig digital transformation och utveckla sin S&OP-process.

En rapport från EY visar hur stor utmaningen är, endast 44% av företagen rapporterade att deras anställda kände sig förberedda på digital innovation i leveranskedjan . Men detta borde inte vara någon överraskning när man tänker på hur stort steg dessa företag måste ta:

Så hur kan vi övervinna dessa hinder för att påskynda er digitala transformationsresa och lägga en solid grund för effektivare S&OP?

Digital Transformation Cartoon Questions

Digital transformation är inte en lätt uppgift att ta sig an. Det kan vara komplext, tidskrävande och involvera alla delar av din verksamhet.

Men om ni lägger rätt grund och etablerar en solid S&OP-process kommer ni att kunna övervinna många av de utmaningar som ni för närvarande står inför. Men ännu viktigare är att ni kommer att öppna nya vägar för tillväxt.

Genom att strömlinjeforma processer, skapa en samarbetskultur och förse era medarbetare med digitala verktyg kan ni ta viktiga steg för att förbättra ert beslutsfattande. En viktig pusselbit i din strävan att optimera din leveranskedja och skaffa dig ett försprång gentemot dina konkurrenter.

Dagens artikel handlar om att hjälpa dig på din digitala transformationsresa. Vi kommer att utforska hur du kan navigera i den digitala transformationen för att förena dina medarbetare, processer och teknik för att bygga en mer kapabel S&OP-process.

Definiera den digitala transformationsresan

Vad är digital transformation?

I grunden handlar digital transformation om att utnyttja teknik som molntjänster, artificiell intelligens, dataanalys och automatisering för att effektivisera verksamheten, förbättra beslutsprocesserna och skapa nya affärsmodeller.

Digital transformation kan påverka olika delar av din organisation, t.ex. drift, kundupplevelse, produktutveckling och försäljning. Men vad innebär digital transformation i samband med din leveranskedja?

Tidigare hanterades leveranskedjan manuellt, vilket kunde vara tidskrävande, felkänsligt och saknade insikter i realtid. Men i dagens föränderliga affärslandskap kan det sätt på vilket du hanterar din leveranskedja vara avgörande. Ett Excel-kalkylblad räcker helt enkelt inte till.

Genom att använda intelligenta verktyg för att stödja kärnprocesserna i leveranskedjan bör digital transformation ge er S&OP-process möjlighet att skapa smidiga, lyhörda och motståndskraftiga leveranskedjor som kan anpassa sig till de dynamiska marknadsförhållandena.

Det kan innebära att man utnyttjar kraften i AI eller maskininlärning. Det kan också handla om verktyg för avancerad dataanalys, molntjänster eller automatisering. Men i slutändan måste du använda rätt verktyg på rätt sätt. Om du gör det kommer du att förbättra effektiviteten, synligheten och samarbetet i hela värdekedjan.

Bygga ett “business case” för digital transformation

Hur kan digital transformation stödja er S&OP-organisation?

Digital transformation kan avsevärt förbättra ditt företags S&OP-process (Sales and Operations Planning) på en strategisk nivå.

Så här möjliggör digital transformation S&OP och bidrar till er övergripande affärsstrategi:

Digital Transformation Cartoon Charts

Datadrivet beslutsfattande

Påbörja vägen mot en fullständig digital omvandling och du kommer att samla in, integrera och analysera stora mängder data från flera källor i hela din leveranskedja. Data som du annars helt enkelt skulle missa.

I takt med att ni får bättre insikt i kundernas efterfrågan, övergripande marknadstrender och lagernivåer kommer dessa data att användas i varje steg av S&OP-processen.

Förbättrad synlighet

Naturligtvis är tillgång till data bara en startpunkt. Dina digitala verktyg bör hjälpa dig att analysera, validera och berika dessa data för att skapa synlighet.

Det är svårt att överskatta hur mycket teknik som avancerad analys och maskininlärning kan förbättra era prognoser och er planering av efterfrågan. Men digitala verktyg kan också skapa klarhet i både den interna verksamheten och det bredare nätverket i leveranskedjan.

Med större klarhet över framtida efterfrågan, leverantörernas prestanda och lagerflöden i hela nätverket blir S&OP-processen ett kraftfullare verktyg för att samordna de olika funktioner och avdelningar som är involverade.

New call-to-action

Förbättrat samarbete och kommunikation:

Fördelarna med digital transformation slutar inte med att bara samordna de olika team som är involverade i ditt företag.

Genom att koppla samman olika processer och system bör den digitala transformationen göra det möjligt för er att skapa rätt förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan intressenter. Det gäller alla i er S&OP-process. Försäljning, marknadsföring, drift och finans.

Stödja dina tillväxtambitioner

Digital transformation bör ge ditt företag förmågan att skala upp och anpassa sig i takt med att marknaden utvecklas och förändras. Du kan använda cloud computing, automatisering och de senaste digitala verktygen för att informera om din S&OP-process och anpassa verksamheten därefter.

Om alla team dessutom är anslutna till samma data och KPI:er kan alla arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Följaktligen blir hela organisationen bättre positionerad för att justera operativa prioriteringar, lagernivåer och produktionsplaner för att möta kundernas föränderliga behov. Det innebär skalbarhet på begäran, flexibilitet kring risker och att nya möjligheter snabbare kan utforskas.

Kontinuerlig förbättring och konkurrensfördelar:

Genom att uppnå och analysera KPI:er och resultatdata kan ditt företag uppnå ständiga förbättringar. En guldgruva för alla företag.

Med ökad kostnadseffektivitet följer förbättrad kundnöjdhet och snabbare marknadsintroduktion. Det blir lättare att upptäcka flaskhalsar, ineffektivitet och områden i verksamheten som ni kan förbättra. Och genom att använda er S&OP-process som en plattform för att spåra, övervaka och förbättra kommer ni att få en konkurrensfördel jämfört med dem som inte är lika smidiga eller har fastnat i manuell hantering.

Kickstarta din resa mot digital transformation

Att genomföra ett stort digitalt omvandlingsprojekt kan vara skrämmande. Och om er S&OP-process är i sin linda eller om ert team saknar expertis kan det vara svårt att veta var man ska börja.

Men du kanske har mer kapacitet än du tror. Om du redan gör efterfrågeprognoser, fastställer ditt lagerbehov och sedan lägger ordern är det en bra utgångspunkt för att uppnå mer.

I nästa avsnitt kommer vi att utforska några av de pragmatiska steg du kan ta för att få en flygande start på ditt digitala transformationsprojekt.

Digital Transformation Cartoon Running Arrow

 1. Förstå er nuvarande status quo

Att veta vad man har och inte har är avgörande. Utan en stark förståelse för era befintliga processer, system och möjligheter kommer det att vara svårt att hitta förbättringar.

Om du gör en djupdykning i dina kunskaper kommer du dock att hitta styrkor, svagheter och luckor i din nuvarande S&OP-verksamhet samt i den teknik du använder för att stödja den.

Då har du en platshållare för att mäta framstegen i din digitala transformation och bevisa dess framgång med hjälp av data.

2. Fastställ era mål för omvandlingen

Digital transformation kräver tid, ansträngning, investeringar och engagemang. Det kommer inte att ske över en natt, och det kommer inte att vara lätt. Därför måste de inblandade, som bör vara många, förstå hur mycket arbete som krävs. Men de måste också förstå de potentiella belöningar som följer med att ta steget.

Genom att definiera rätt mål för er digitala S&OP-transformation får ni tydlighet, fokus, mätning och anpassning till den övergripande affärsstrategin.

3. Övervinna hindren för framgång

Du vet redan att det kommer att finnas hinder, problem och smärtpunkter i hela företaget. Det är inte bara systemen du ska förändra, utan även hur dina medarbetare tänker.

Att skapa en kultur som präglas av innovation och samarbete är inte lätt. Men det är väl värt ansträngningen. Att inkludera dem i resan är det allra första steget för att säkerställa deras engagemang i den övergripande framgången för er digitala omvandling.

Du kommer att behöva strategisk planering, robust förändringshantering och stora investeringar i teknik. Men fundera också på vad ni kan behöva i form av ytterligare infrastruktur. Eller ytterligare utbildning för att höja kompetensen hos alla inblandade.

Dataintegration och datakvalitet

För att effektivt kunna använda S&OP behöver ni data från försäljning, produktion, lager och marknad. Att integrera dessa data för att skapa en enda version av sanningen är därför avgörande under hela omvandlingen.

Alla opålitliga data kan underminera hela processen. Besluten blir svårare att fatta och svårare att lita på. Se till att du tar fullt ansvar för ägandet av data. Genom att validera uppgifterna regelbundet säkerställer ni att de fungerar som ett verktyg för förbättringar.

Brister i kompetens

Ibland har företag inte den kapacitet som krävs för att genomföra en digital transformation inom ramen för S&OP-processen.

Även om utbildning kan erbjudas finns det ofta ett behov av att anställa, vilket leder till en annan process som kan ta tid och tålamod.

Först när du har undersökt vilka kompetensbrister som finns inom företaget kan du utarbeta en utbildnings- och rekryteringsplan. Båda kan bli dyra, och ännu dyrare om du fattar fel beslut och anställer fel personer.

Anpassning till affärsstrategin

Digital transformation är inte något man ska ge sig in på för sakens skull. Oavsett om du ser över din S&OP-process eller den teknik som stöder den måste din digitala transformationsresa leda mot dina affärsmål.

Men för att säkerställa att era förändringsinitiativ blir framgångsrika måste ni också hitta verkliga smärtpunkter och anpassa er till företagets långsiktiga vision. Förmodligen är en av dessa att nå större framgång som en hel enhet.

Att se till att det finns ett internt engagemang och drivkraft för saken kommer bara att leda till ett bättre resultat. Du kan inte göra detta utan dem.

Integration och samarbete

För att få igenom era digitala initiativ måste ni engagera intressenter i varje hörn av verksamheten. Att inkludera försäljning, drift, finans och supply chain kan dock vara en annan utmaning. Till och med för något så enkelt som att hitta ett lunchställe.

Om ni försöker harmonisera deras insatser kan ni stöta på silos, kommunikationshinder eller helt enkelt olika målsättningar. Vill till exempel säljavdelningen samma sak som finansavdelningen? Ofta är svaret nej.

Det är ditt uppdrag att få dessa team att sjunga i samma ton. Att hjälpa dem att förstå att med teamwork och kunskapsdelning kan de alla bli bättre. Och de framgångar de når tillsammans kommer att bli så mycket sötare.

Digital Transformation Cartoons Puzzle Together

Några avslutande tankar om digital transformation

I ett hav av förändringar finns det ingen anledning att inte försöka utnyttja alla verktyg som står till buds. Bättre navigering från skiftande tidvatten kommer bara från regelbundna, exakta data. Att veta hur man använder dem och hur man låter dem påverka företagets strategiska plan.

I den här artikeln har vi definierat vad digital transformation innebär i samband med din supply chain och hur du kan använda den för att förbättra din S&OP-process. Vi har också undersökt hur du kan börja motivera kostnaden, både när det gäller smärta och engagemang, samt hur du kan övervinna några av de fallgropar som kan hindra din framgång.

Frågan är hur en integrerad plattform kan överbrygga klyftan mellan strategisk planering och genomförande för att hjälpa dig att bygga en mer kapabel S&OP-process? Ta reda på hur Slimstock stöder varje steg i er IBP-resa med vår revolutionerande implementeringsmetod för S&OE och S&OP.

New call-to-action

Digital transformation Q&A

Vad är digital transformation och hur hänger det ihop med S&OP-processer?

Digital transformation innebär att man integrerar digital teknik och innovativa strategier för att i grunden förändra hur ett företag arbetar och levererar värde till kunderna. I samband med S&OP-processer (Sales and Operations Planning) innebär digital transformation att man utnyttjar digitala verktyg, tekniker och datadrivna insikter för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i prognoser, efterfrågeplanering, lagerhantering och den övergripande supply chain-verksamheten.

Vilka är de viktigaste fördelarna med digital transformation för S&OP-processer?

Digital transformation kan ge en solid grund för att optimera S&OP. Bland fördelarna kan nämnas

 • Förbättrad insyn i realtidsdata och analyser för bättre beslutsfattande.
 • Ökad effektivitet genom automatisering av manuella uppgifter och arbetsflöden.
 • Effektiviserad kommunikation och samarbete mellan tvärfunktionella team.
 • Optimerad lagerhantering och färre situationer med utgående lager eller överlager.
 • Snabbare respons på förändrade marknadsvillkor och kundkrav.
 • Ökad kundnöjdhet och lojalitet genom förbättrad orderhantering.
 • Minskade kostnader genom optimerad resursallokering och optimering av leveranskedjan.
 • Skalbarhet och anpassningsförmåga för att tillgodose företagets tillväxt och expansion.

Hur kan företag säkerställa en smidig övergång till och användning av digital transformation i sina S&OP-processer?

För att garantera en smidig övergång och användning av digital transformation i S&OP-processer krävs noggrann planering och genomförande. Här är några fokuspunkter som hjälper dig att navigera i komplexiteten med digital transformation, minimera störningar och säkerställa en smidig övergång till mer robusta och digitalt aktiverade S&OP-processer:

 1. Sätt upp tydliga mål
 2. Fokus på att få ledningens stöd
 3. Skapa en färdplan med milstolpar för att ge struktur
 4. Tillhandahålla utbildning för att stödja förändringshantering
 5. Börja med pilotprojekt och offentliggöra de första vinsterna
 6. Uppmuntra samarbete och öppen kommunikation mellan olika avdelningar som är involverade i S&OP-processen
 7. Kontinuerligt övervaka och utvärdera utvecklingen av det digitala

Vilka är de viktigaste komponenterna i digital transformation?

De viktigaste komponenterna i digital transformation inkluderar teknologianvändning, processoptimering, insikter baserade på data, kulturell förändring, kundcentrering och strategisk planering.

Vad är syfftet med digital transformation?

Digital transformation syftar till att utnyttja digitala teknologier för att förbättra affärsprocesser, förbättra kundupplevelser, driva innovation och bibehålla konkurrenskraft i en digitalt driven värld.

Är digital transformation endast viktigt för stora företag?

Digital transformation är inte begränsad till stora företag; den är relevant för organisationer i alla storlekar, inklusive små och medelstora företag.

Även om omfattningen och området för transformation kan variera, är det grundläggande målet detsamma: att använda digitala teknologier för att förbättra affärsresultat.