Strategia łańcucha dostaw

Aby firma odniosła sukces, strategia zapasów musi być zgodna z ogólną wizją organizacji. Jednakże, jeśli chodzi o realizację strategii łańcucha dostaw, nawet pozornie małe decyzje dotyczące zarządzania zapasami mogą mieć głęboki i dalekosiężny wpływ na resztę organizacji. W wyniku tego, bardzo ważne jest, aby planiści łańcucha dostaw mieli odpowiedni poziom wglądu i kontroli, wymagany do efektywnego wykonywania zadań łańcucha dostaw. Mówiąc prościej, bez odpowiednich narzędzi, technologii i wiedzy, firmy po prostu nie mogą podejmować optymalnych decyzji dotyczących zapasów.

 Przeczytaj więcej o tym artykule w:

 • zarządzanie portfolio i asortymentem
 • analiza abc|xyz
 • zarządzanie cyklem życia produktu
 • zrożnicowanie poziomu obsługi
 • zarządzanie dezaktualizacją
 • wielopoziomowa optymalizacja zapasów
 • współdziałanie w zakresie łancucha dostaw
 • planowanie sprzedaży i operacji 
 • reguły biznesowe
 • segmentacja klientów
 • realizacja strategii

Zarządzanie portfolio i asortymentem: optymalizuj inwestycje w zapasy

Nie jest tajemnicą, że dla wielu firm 80% obrotów generuje zaledwie 20% asortymentu. Dlatego ważne jest, aby firmy inwestowały tylko w artykuły, które dodają wartość do firmy lub jej klientów. Slim4 zapewnia optymalne podejmowanie decyzji dotyczących zapasów poprzez pełne wspieranie procesu zarządzania portfolio i asortymentem:

 • Podejmowanie skutecznych decyzji dotyczących polityki magazynowania w oparciu o określone reguły biznesowe firmy
 • Współpraca z marketingiem dla optymalizacji decyzji dotyczących asortymentu i zapobieganie nadwyżkom zapasu w obliczu zmian cen

Analiza ABC / XYZ: poznaj swój asortyment

W dążeniu do unikalnego punktu sprzedaży, wiele firm wprowadziło szeroki asortyment obejmujący wiele tysięcy SKU. Sprawia to, że firmy są w stanie zapewnić klientom możliwość ogromnego wyboru, jednak zarządzanie tak dużą liczbą artykułów powoduje ogromne obciążenie, zarówno pod względem czasu, jak i przepływu środków pieniężnych. Aby pomóc w maksymalizacji wartości całego asortymentu bez straty na zdolności zaspokajania potrzeb klientów przez firmę, funkcjonalność ABC / XYZ w Slim4 zapewnia zespołom łańcucha dostaw większą widoczność i skupienie:

 • Dla zapewnienia solidnych podstaw do różnicowania poziomu obsługi, Slim4 obsługuje analizę ABC w oparciu o szereg danych, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do konkretnej branży
 • W przeciwieństwie do innych systemów, które identyfikują najlepsze artykuły analizując historyczne zachowania, Slim4 może również opierać analizę ABC na prognozowanym popycie
 • Slim4 umożliwia przeprowadzenie oddzielnej analizy ABC w różnych ujęciach (po magazynach, klientach, itp.)

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLC): właściwa strategia dla każdej fazy

Efektywne zarządzanie cyklem życia produktu polega na przyjęciu właściwej strategii w każdej fazie. Jednakże, ponieważ nie ma dwóch takich samych cykli życia produktu, ważne jest, aby poziomy zapasów były dokładnie zarządzane, w celu zmaksymalizowania dostępności podczas wprowadzania, wzrostu i fazy dojrzałości, a także w celu zminimalizowania dezaktualizacji w fazie końca cyklu życia. Slim4 pomaga firmom utrzymać kontrolę nad cyklem życia produktu:

 • Automatyczna adaptacja strategii zapasów, aby w pełni zoptymalizować cały cykl życia produktu
 • Zastosowanie reguł biznesowych, aby zastosować defensywne lub agresywne podejście podczas fazy wprowadzenia
 • Pozostanie elastycznym i automatyczne kalkulacje prognozy po początkowej sprzedaży nowych artykułów
 • Optymalizacja marży i kosztów zapasów dla dojrzałych produktów
 • Powiadomienia planistów, gdy sprzedaż zacznie spadać pod koniec cyklu życia produktu
 • Uzyskanie wglądu w różne scenariusze wycofywania artykułu i odpowiednio zmniejszany poziom zapasów

Zróżnicowanie poziomu obsługi: poświęć swój czas, zasoby i inwestycje

W idealnym świecie firmy utrzymywałyby 100% dostępności dla każdego artykułu. Jednak w rzeczywistości nie jest to ani osiągalne, ani korzystne dla organizacji. W wyniku tego, firmy muszą skoncentrować swój czas, uwagę i inwestycje finansowe na artykułach, które są najważniejsze. Slim4 dosłownie oznacza ‘zarządzanie zapasami poprzez poziom obsługi (Service Level Inventory Management) i wspiera firmy dzięki następującym możliwościom:

 • Slim4 automatycznie ustawia poziomy obsługi na podstawie kalkulacji ABC i reguł biznesowych
 • Optymalizacja zapasów bezpieczeństwa w celu osiągnięcia pożądanego poziomu obsługi, a tym samym utrzymania wysokiego poziomu dostępności

Zarządzanie dezaktualizacją: minimalizacja strat

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko trendem, jest nową rzeczywistością. Organizacje dzisiaj nie mogą zaakceptować dezaktualizacji w wyniku złego zarządzania zapasami. Dzięki Slim4 zespoły planistyczne mogą proaktywnie unikać nadwyżki, a tym samym minimalizować koszty dezaktualizacji zapasów. Slim4 umożliwia firmom osiągnięcie następujących celów:

 • Uwzględnienie okresu przydatności produktu w procesie zarządzania zapasami dla poprawy jakości produktu i maksymalizacji szans sprzedaży
 • Ochrona marży poprzez minimalizację utraty wartości

Wielopoziomowa optymalizacja zapasów: Minimalne koszty łańcucha dostaw w całej sieci dystrybucji

Obecnie firmy funkcjonują w znacznie bardziej złożonych środowiskach niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym, osiągnięcie dostępności zapasów w złożonych środowiskach wielokanałowych i o wielu lokalizacjach, nigdy nie było trudniejsze. Dzięki Slim4 firmy mogą przyjąć całościowe podejście do wszystkich operacji związanych z łańcuchem dostaw:

 • Strategiczna alokacja zapasów bezpieczeństwa w celu maksymalizacji dostępności w całym łańcuchu, przy jednoczesnej minimalizacji ogólnych inwestycji w zapasy
 • Uwzględnienie zapasów i popytu na wszystkich poziomach operacji
 • Model wielopoziomowy, uwzględniający specyfikę sieci (np. liczba oddziałów, wewnętrzne czasy realizacji, zmienność popytu)

Współdziałanie w zakresie łańcucha dostaw (Supply chain collaboration)

Biorąc pod uwagę, że firma może być tak skuteczna, jak jej najsłabsze ogniwo w łańcuchu, niezawodność dostawców może mieć olbrzymi wpływ na wydajność. Zawodny dostawca będzie tylko zwiększać koszty biznesowe i obniżać poziom obsługi. Slim4 pomaga firmom w usprawnianiu współdziałania pomiędzy ogniwami łańcuchami dostaw w celu budowania silniejszych więzi między partnerami łańcucha dostaw:

 • Slim4 umożliwia łatwe udostępnianie danych dotyczących łańcucha dostaw, w tym decyzje dotyczące magazynowania zapasów, EOQ i prognozy zakupu

PLANOWANIE SPRZEDAŻY I OPERACJI (S&OP)

Od decyzji o polityce magazynowania nowego produktu, po ustalenie najlepszego sposobu przezwyciężenia braków artykułów, wpływ decyzji dotyczących łańcucha dostaw wykracza znacznie poza zespół łańcucha dostaw. Ponadto, wgląd konieczny do podejmowania takich decyzji często wymaga wkładu z całej firmy. Slim4 pomaga firmom optymalizować procesy S&OP w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy różnymi działami:

 • Slim4 wspiera cały proces S&OP
 • Zagregowany popyt na różnych poziomach hierarchii w celu wsparcia określonych procesów S&OP
 • Slim4 wyrównuje statystyki zewnętrznymi prognozami

Reguły biznesowe

Slim4 to standardowy system. Jednakże, w celu zapewnienia, że bieżące procesy i decyzje związane z zarządzaniem zapasami są zgodne z ogólną strategią firmy, mogą być stosowane reguły biznesowe w celu optymalizacji rozwiązania dla określonych środowisk. Dzięki zastosowaniu reguł biznesowych Slim4 eliminuje potrzebę "przeczuć" przy definiowaniu strategii zapasów i replenishmentu:

 • Ujednolicona logika zapewniająca, że wszyscy pracują w ten sam sposób w tym samym celu
 • Maksymalizacja efektywności poprzez automatyzację w oparciu o logikę ”jeżeli-to”
 • W przeciwieństwie do systemów ERP parametry można zmieniać dynamicznie

Segmentacja klientów w celu określenia co jest najważniejsze dla klientów firmy

Zachowania zakupowe będą się znacznie różnić między różnymi grupami klientów, w związku z czym ważność każdego artykułu będzie różna w zależności od danego klienta. Dzięki Slim4 można nie tylko definiować pozycje A, B i C, ale także klientów A, B i C:

 • Różne reguły dotyczące decyzji dotyczących zapasów, wymogów dotyczących zapasów bezpieczeństwa i potrzeby alternatywnego źródła zaopatrzenia w zależności od artykułu i klasy klienta
 • Slim4 generuje określone wyjątki, aby umożliwić zespołom łańcucha dostaw natychmiastową reakcję na zmieniającą się priorytetowość potrzeb klienta

Realizacja strategii łańcucha dostaw za pomocą Slim4

Wypróbowany i przetestowany przez ponad 800 klientów na całym świecie, system do zarządzania zapasami firmy Slimstock, Slim4, ma udokumentowane doświadczenie w pomaganiu firmom w optymalizacji procesów łańcucha dostaw. Klient Slim4 zazwyczaj cieszy się ogromną poprawą satysfakcji klientów, jednocześnie zmniejszając koszty zapasów i łańcucha dostaw!

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji.

Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

REFERENCje

Sligro

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA